Biorąc pod uwagę, że każdy kij ma dwa końce, niektóre ze zmian w prawie pracy, które zaczęły obowiązywać z dniem 01.01.2020 r., można rozpatrywać i pozytywnie, i negatywnie.

Poniżej przedstawiam zestawienie tychże zmian:

  1. Podwyższenie płacy minimalnej i stawki godzinowej

Zestawienie należy rozpocząć oczywiście od najbardziej doniosłej zmiany, a mianowicie od podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2.600 zł brutto (1.878 zł netto). Wzrost w porównaniu z 2019 rokiem nastąpił o 350 zł. Ściśle związana z podwyższeniem płacy minimalnej jest również podwyższa stawki godzinowej, która aktualnie wynosi 17 zł brutto (11 zł netto).

Jest jednak druga strona medalu, a mianowicie zwiększenie kosztów pracy dla pracodawców, bowiem wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60% wszystkich ponoszonych kosztów.

Wszak pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a zatem całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę na obecnym poziomie wynosi 3.132,48 zł (dotyczy pracowników powyżej 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

2. Wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wraz z nadejściem Nowego Roku 2020 dodatek za staż pracy nie ma wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana dotyczy głównie pracowników sektora publicznego oraz pracodawców tego sektora, którzy zgodnie z przepisami mają obowiązek wypłacania takiego dodatku.

Dotąd wielu pracowników z długim stażem pracy było niezadowolonych i uważało za niesprawiedliwe to, iż ich wynagrodzenie zasadnicze bywało niższe od wynagrodzenia osób dopiero rozpoczynających pracę zawodową. W takich sytuacjach dodatek za staż pracy przestał być gratyfikacją i uznaniem pracownika za posiadanie przez niego doświadczenie wynikające z długoletniego zatrudnienia.

O 01.01.2020 roku dodatek stażowy nie będzie wliczany do minimalnej pensji, tak samo jak już wcześniej inne składniki wynagrodzenia: dodatek za pracę w nadgodzinach, nagroda jubileuszowa dodatek za pracę w nocy czy odprawa emerytalna i rentowa.

3. Dłuższy okres wyczekiwania na zasiłek z ZUS

Od Nowego Roku osoby nowozatrudnione nabędą prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego dopiero po 90 dniach pracy na etacie i po 180 dniach prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Nowe zasady poboru podatku dochodowego

Z dniem 01.01.2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT, co wiążące się ze zmianą sposobu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zmiana polega na tym, że w miesiącu przekroczenia pierwszego przedziału skali podatkowej zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek podatkowych.

5. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156.810 zł. Przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5.227 zł.

6. Nowe wzory deklaracji podatkowych

Oznacza to wprowadzenie nowych formularzy podatkowych. Zmianie uległy:

– oświadczenia PIT-2, PIT – 2A, PIT – 3,

– deklaracje PIT-4R, PIT-6, PIT – 8AR,

– informacje PIT-8C, PIT – 11, PIT –R, IFT-1/IFT-1R.

Zmiana wprowadzona w informacji PIT – 11 polega na obowiązku wykazania przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK ma na celu systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. Program obejmie automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18. do 55. roku życia. Swoją część dokłada zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Co do zasady, środki gromadzone w PPK stanowić mają prywatną własność uczestnika PPK. Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia, zaś wpłata pracownika wynosi 2% wynagrodzenia, przy czym w obu przypadkach można zadeklarować wpłatę dodatkową.

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób są zobowiązanie do stosowania nowych przepisów od początku 2020 roku, natomiast mniejszych pracodawców (zatrudniających co najmniej 20 osób) obejmie to od 01.07.2020 roku. Pozostałych, w tym podmioty należące do sektora finansów publicznych, obowiązek tworzenia PPK obejmie dopiero od początku przyszłego roku.

Do 24.03.2020 roku podmioty, które zatrudniają ponad 50 osób, będą zobowiązanie do wyboru instytucji finansowej, której powierzą zarządzanie i prowadzenie PPK. Umowy o zarządzanie PPK mają zostać zawarte do 24.04.2020 roku., a umowy o prowadzenie PPK – do 11.05.2020 roku.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

adwokat-grzywocz-nowak.pl