Liczba pracujących według stanu na 30 września 2019 r. wyniosła 9650,6 tys. osób i była o 2,1% wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z 2018 r. udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się o 0,5 p. proc. i ukształtował się na poziomie 68,4%.

Najwięcej pracujących zanotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2459,5 tys. osób. Natomiast najmniej liczebną sekcją było rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 84,1 tys. pracujących.
W porównaniu z I–III kwartałem ubiegłego roku spośród wybranych sekcji gospodarki narodowej w trzech odnotowano spadek liczby pracujących, w:

  • rolnictwie, leśnictwie, rybactwie – spadek o 2,9%;
  • administrowaniu i działalności wspierającej – spadek o 2,9% oraz
  • działalności finansowej i ubezpieczeniowej – spadek o 0,8%.

Spośród pozostałych analizowanych sekcji największy wzrost liczby pracujących miał miejsce w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost o 6,7%.

Analiza struktury pracujących według sektorów własności w wybranych sekcjach PKD wskazuje, że zdominowana przez sektor publiczny była sekcja administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Pracujący w tej sekcji w sektorze publicznym stanowili 99,9% i był to taki sam udział jak przed rokiem. Z kolei największy udział pracujących w sektorze prywatnym odnotowano w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. W tej sekcji pracujący w sektorze prywatnym podobnie jak rok wcześniej stanowili 99,8%.

Przeciętne zatrudnienie w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosło 9182,1 tys. osób i było o 2,4% wyższe niż przed rokiem.

Najwięcej, bo 2394,0 tys. osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Analiza tego zjawiska w wybranych sekcjach gospodarki narodowej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wskazuje, że odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia o 1,6% w sekcjach:

  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz
  • administrowanie i działalność wspierająca.

Warto w tym miejscu dodać, że w analizowanym okresie z sekcją rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo związanych było najmniej, bo 74,4 tys. osób. Poza wymienionymi pozostałe wybrane sekcje charakteryzował wzrost przeciętnego zatrudnienia, przy czym najwyższy w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – o 7,2%.

Wśród sekcji o stosunkowo wysokim wzroście przeciętnego zatrudnienia znalazła się także sekcja działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost o 6,8% oraz sekcja informacja i komunikacja – wzrost o 6,2%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów br. wyniosło 4907,95 zł. Było o 7,3% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Podobnie jak wcześniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe w sektorze publicznym, gdzie wyniosło 5409,24 zł.

Względem analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosło ono o 8,3%. W tym czasie nieco niższy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto miał miejsce w sektorze prywatnym – o 7,0%. W analizowanym okresie osiągnęło ono wartość 4717,93 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie trzech kwartałów br. było wyższe w sektorze publicznym niż w sektorze prywatnym. W stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w I–III kwartale było w sektorze publicznym wyższe niż średnio w całej gospodarce narodowej o 10,2%, natomiast w sektorze prywatnym niższe o 3,9%.

W analizowanym okresie miał miejsce wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,8%, a w jednostkach sfery budżetowej – o 7,0%. Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 5,1% wyższa niż przed rokiem.

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto uzyskano w jednostkach związanych z sekcją informacja i komunikacja – 8783,12 zł, najniższe w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie wyniosło 3740,62 zł.

We wszystkich analizowanych sekcjach, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Najwyższy wzrost omawianego wynagrodzenia miał miejsce w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna – wzrost o 12,2%, najniższy natomiast w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, gdzie wzrost wyniósł 4,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w okresie trzech kwartałów 2019 r. 4842,36 zł i było o 7,4% wyższe niż przed rokiem.

Analogicznie jak w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, tak i w tym zakresie najwyższe wartości uzyskano w jednostkach związanych z sekcją informacja i komunikacja – 8779,12 zł najniższe w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – 3725,48 zł. (wykres 5). We wszystkich analizowanych sekcjach, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., odnotowano wzrost omawianego wynagrodzenia. Przy czym najwyższy w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna – wzrost o 12,4%, a najniższy w jednostkach zaliczanych do sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa – wzrost o 4,3%.

źródło: GUS