Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że wypadkowi przy pracy najczęściej ulegają mężczyźni w wieku 30-39 lat pracujący w przetwórstwie przemysłowym, w sektorze prywatnym, w zakładzie zatrudniającym od 50 do 249 osób. Zwykle są to jako robotnik obróbki metali, mechanik maszyn i urządzeń, ze stażem pracy 1 rok i mniej. Najczęściej doznają oni urazu kończyn górnych, głównie palców i wracają do pracy przeciętnie po 41 dniach od wypadku.

Wskaźnik wypadkowości (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) od 2011 r. wykazuje tendencję spadkową i w 2018 r. wyniósł 6,30 wobec 6,80 w 2017 r. (dla mężczyzn – 7,42, a dla kobiet – 5,02).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (16,24), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (14,42) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,27), a najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (1,24), pozostała działalność usługowa (1,57) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,68).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach:

 • dolnośląskim (7,87),
 • wielkopolskim (7,85) i
 • warmińsko-mazurskim (7,60).

Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach:

 • mazowieckim (4,33),
 • małopolskim (4,71) i
 • podkarpackim (5,72).

W odniesieniu do wypadków śmiertelnych najwyższy wskaźnik wystąpił w województwach:

 • opolskim (0,034),
 • podlaskim (0,026) i
 • warmińsko-mazurskim (0,021).

Najniższy wskaźnik wypadków śmiertelnych odnotowano w województwie dolnośląskim
(0,008).

W 2018 r. zgłoszono 83930 wypadków przy pracy, w tym 256 wypadków zbiorowych, które stanowiły 0,3% ogólnej liczby wypadków (0,4% w 2017 r.).
W wypadkach zbiorowych zostało poszkodowanych 630 osób (spadek o 24,5% w porównaniu z 2017 r.). Udział liczby osób poszkodowanych w wypadkach
zbiorowych w ogólnej liczbie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniósł 0,8% (2017 r. – 0,9%).
Wśród poszkodowanych w wypadkach zbiorowych 1,7% poniosło śmierć, a 2,2% doznało ciężkich uszkodzeń ciała (w 2017 r. odpowiednio 3,7% i 4,7%).

Najwięcej wypadków zbiorowych miało miejsce w województwach:

 • mazowieckim (46),
 • dolnośląskim (40) oraz
 • pomorskim i śląskim (po 25)

– stanowiły one łącznie ponad połowę wszystkich wypadków zbiorowych i poszkodowanych w nich zostało 53,1% osób.

Najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy wykonywało pracę w zakładach (jednostkach lokalnych) o liczbie pracujących od 50 do 249 osób oraz 500 osób i więcej i stanowiły one łącznie 60,9% ogólnej liczby osób poszkodowanych (o 0,9 p.proc. więcej w porównaniu z 2017 r.). Najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych pracowało w małych zakładach zatrudniających od 2 do 49 osób (55,9%).

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, wypadkom najczęściej ulegali mężczyźni, którzy stanowili 62,9% ogólnej liczby osób poszkodowanych (62,3% w 2017 r.). Mężczyźni stanowili także największą grupę poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych (93,4%) oraz wypadkach ciężkich (86,3%).

Najliczniejszą grupę poszkodowanych stanowiły osoby w wieku 30-39 lat (25,6%) i 40-49 lat (23,7%), a najmniej poszkodowanych osób było w wieku 16-17 lat (ok. 1%). Wypadkom śmiertelnym najczęściej ulegały osoby w wieku 30-39 lat i 40-49 lat (po 18,0%), a wypadkom ciężkim osoby w wieku 40-49 lata (27,1%).
W sektorze prywatnym większość osób poszkodowanych stanowili mężczyźni – 70,5% (wzrost o 0,7 p.proc. w stosunku do 2017 r.), a w sektorze publicznym kobiety
– 54,3%, analogicznie jak w roku poprzednim.

Wypadkom ulegali głównie pracownicy z krótkim stażem pracy wynoszącym 1 rok i mniej. Stanowili oni 34,3% ogólnej liczby osób poszkodowanych w wypadkach
przy pracy (w 2017 r. 32,2%). Najliczniejszą grupą osób poszkodowanych ze stażem pracy nieprzekraczającym 1 roku były osoby, które wykonywały pracę w zakładach zaliczonych do sekcji:

 • administrowanie i działalność wspierająca (66,4%) oraz
 • zakwaterowanie i gastronomia (55,0%).

Osoby ze stażem nieprzekraczającym 1 roku najczęściej ulegały wypadkom śmiertelnym (45,0% ogólnej liczby wypadków śmiertelnych) oraz wypadkom ciężkim (39,3% ogólnej liczby wypadków ciężkich), a największy udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych odnotowano w sekcjach budownictwo (29,5%), przetwórstwo przemysłowe (17,9%), a w wypadkach ciężkich w sekcjach przetwórstwo przemysłowe (40,1%) i budownictwo (18,8%).

źródło: GUS