Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. ponownie wzrósł. Jest to drugi miesiąc wzrostu a skala zmian była większa niż przed miesiącem.


Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 punktu procentowego i wyniosła 5,4%. Zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie uległa zmianie i również wyniosła, podobnie jak przed miesiącem 5,4%.

Aktualnie trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia. W szczególności – stosunkowo mały odpływ z bezrobocia do zatrudnienia może zapowiadać pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Cztery składowe oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym spadku stopy bezrobocia. Wpływ jednej zmiennej jest neutralny.

W maju najbardziej niepokojące informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy płyną z danych nt. liczby osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o nieco ponad 4 tys. mniej osób niż w kwietniu (spadek na poziomie około 7%). Wskazany strumień maleje trzeci miesiąc z rzędu. Również w porównaniu do maja 2018 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie. W maju 2019 osób takich było o niespełna 10 tys. mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (spadek o około 14%). Jednocześnie, zdawać należy sobie sprawę, iż w rejestrach bezrobotnych coraz większą część stanowią osoby, które dawno utraciły zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nastąpił pomimo wzrostu liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Po istotnym spadku liczby nowych wakatów dostępnych w PUP-ach, odnotowanym w okresie luty – marzec br. i braku zmian w kwietniu, w maju br. nastąpił wzrost napływu wakatów o nieco ponad 12 tys. ofert (około 13%). Liczba nowych ofert pracy jest jednak mniejsza gdy porównamy dane z analogicznym okresem 2018 roku. W maju bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowano o 15 tys. mniej wakatów (około 13%) niż przed rokiem.
Trzecim podstawowym strumieniem na rynku pracy jest liczba osób, które rejestrują się jako bezrobotne w urzędach pracy. W maju napływ do zasobu bezrobotnych zmalał o niespełna 9 tys. osób (nieco ponad 6%), utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie i od początku 2016 roku cały czas zmniejsza się. Jest to jednak informacja jedynie połowicznie optymistyczna. Biorąc pod uwagę relatywnie małe szanse na zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, nawet niewielki napływ nowych bezrobotnych pogłębia problem niewystarczającej efektywnej podaży pracy i trudności w dopasowaniu bezrobotnych do dostępnych ofert pracy.

Liczba osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy nie uległa zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale niezmiennie od 2013 roku maleje w tempie około 2% miesięcznie. Zmniejszeniu uległa natomiast wielkość poszczególnych frakcji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: młodych, powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych.

źródło: BIEC