Podpisana umowa jest istotna dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej ze stron, członków ich rodzin oraz osób wywodzących od tych ubezpieczonych swoje prawa.

Postanowienia umowy mają zastosowanie przy ubieganiu się o świadczenia pieniężne, w tym o zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Mongolią jest korzystna ze względów społecznych oraz ekonomiczno-gospodarczych. W szczególności zagwarantuje ona polskim i mongolskim ubezpieczonym korzyści wynikające z:

  • wyeliminowania skutków kolizji ustawodawstw Polski i Mongolii, czyli podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu danego zatrudnienia lub całkowity brak ochrony ubezpieczeniowej z tytułu danego zatrudnienia,
  • możliwości uwzględniania (sumowania) okresów ubezpieczenia przebytych w Mongolii w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń objętych zakresem przedmiotowym Umowy (i odwrotnie),
  • możliwości transferu świadczeń przyznanych na podstawie polskiego ustawodawstwa, w przypadku zamieszkania przez świadczeniobiorcę na terytorium Mongolii (i odwrotnie).

Źródło: ZUS