Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 105,73.

W tym roku składki zewidencjonowane na subkoncie wzrosną o 5,73%. Dla porównania – w ubiegłym roku wskaźnik rocznej waloryzacji wyniósł 5,01%.

Przypominamy, że zgodnie z art. 40c ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) waloryzacji podlega kwota składek i odsetek zewidencjonowanych na subkoncie na dzień 31 stycznia roku, za który przeprowadzana jest waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu dotychczas przeprowadzonych waloryzacji.

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie przez wskaźnik rocznej waloryzacji. Wskaźnik ten jest równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji.

B.O.