Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13.10.2019 r.

Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13.10.2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Przeczytaj szczegółowe informacje nt. terminu zgłaszania danych do CRBR przez spółki, wpisane do KRS przed 13.10.2019 r.

Kto zgłasza i aktualizuje dane w CRBR

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki proste spółek akcyjnych (od 01.03.2021 r.)
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Jak zgłosić dane do CRBR?

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR.

Informacje nt. CRBR znajdują się na:

CRBR został utworzony na mocy ustawy z dn. 01.03.018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dn. 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Aby zapewnić transparentność w obrocie gospodarczym, Parlament Europejski zobowiązał państwa członkowskie do stworzenia rejestrów, które gromadzą informacje o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych, zarejestrowanych na ich terytorium.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Celem rejestru jest ułatwienie weryfikacji osób sprawujących faktyczną kontrolę nad daną jednostką.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Po białej liście doczekamy się kolejnego ogólnodostępnego rejestru, tym razem zawierającego informacje o strukturze właścicielskiej spółek. Jawne staną się dane nt. beneficjentów rzeczywistych polskich spółek. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przez beneficjentów rzeczywistych należy rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę poprzez posiadane uprawnienia, wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę.

Beneficjentem rzeczywistym może być również osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. W dalszej części definicji polska ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podaje konkretne sytuacje, w których zastosowanie znajdzie przytoczona definicja.

Jakie dane trzeba będzie przekazać?

W ramach zgłoszenia do rejestru należy podać następujące dane:

 1. Dane identyfikacyjne spółki:
  – nazwa (firma)
  – forma organizacyjna
  – siedziba
  – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – NIP
 2. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
  – imię i nazwisko
  – obywatelstwo
  – państwo zamieszkania
  – PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
  – informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.

oprac. \m/ \mos/