Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października. Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie systemowe, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej.

Nowe świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i została u nich orzeczona całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Wnioski o to świadczenie można składać już od 2 września. Rozpatrywanie wniosków rozpocznie się 1 października br.

Wniosek należy złożyć do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do ZUS.

Świadczenie będzie nieopodatkowane, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji.

źródło: MRPiPS