Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy oraz o nowe świadczenie dobry start – od 1 lipca wnioski można składać elektronicznie, elektronicznie, a od 1 sierpnia bezpośrednio w formie papierowej w urzędzie. Poniżej przedstawiamy wykaz o jakie świadczenia można wnioskować.

 • Świadczenia rodzinne, do których zalicza się zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi :

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

– dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

– dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

– dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

UWAGA: przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 • Świadczenie wychowawcze („Rodzina 500+”)

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach (na osobę w rodzinie do 800 zł lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 • Świadczenie Dobry start – („300+”) 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Wnioski można złożyć także o inne świadczenia, które nie są objęte okresem świadczeniowym:

 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.
 • Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje osobom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

MRPiPS