Przepisy, o których wyżej mowa, zostały zawarte w rozp. MZ z dn. 13.06.2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 1217). Wydanie powyższego aktu wykonawczego wynika z konieczności wykonywania upoważnienia ustawowego, zobowiązującego ministra właściwego ds. zdrowia do określania – w drodze rozporządzenia – postępowania dotyczącego uzyskiwania tytułu specjalisty w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia. Delegacja nakładająca na ministra zdrowia obowiązek wydania aktu wykonawczego wspomnianego powyżej jest ujęta w art. 46 ustawy z dn. 24.02.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 599), która weszła w życie z dniem 21.03.2017 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.