Przedmiotem prac Senatu będą następujące ustawy:

1) Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (projekt rządowy)

Ustawa przewiduje, że emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. „Trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku wypłaty dodatkowego świadczenia. W 2020 r. to 1200 zł brutto. Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie się jej wliczać do dochodu.

2) Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy)

Ustawa modyfikuje obecnie obowiązujące zasady waloryzacji emerytur i rent. Przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w wypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w wypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy). Do 1200 zł wzrosną najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne, do 900 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. Większą podwyżkę otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto. Nowelizacja podwyższa także do 1700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób w wieku 18 lat niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Źródło: senat.gov.pl