Renta socjalna przyznawana jest osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia;
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia;
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Dzięki przyjętym zmianom renta socjalna wzrośnie z 865,03 do 1029,80 zł, czyli o 164,77 zł, co oznacza wzrost o 19%. W efekcie zostanie ona podwyższona do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Senatorowie przyjęli ustawę jednogłośnie i bez poprawek.

Nowe przepisy wejdą w życie z 1 września br. z mocą obowiązującą od 1 czerwca br. W praktyce oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem. Co istotne, renta socjalna nadal będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba osób pobierających renty socjalne wynosi 280 tys. osób (stan w marcu 2018 r.). Jako że renty socjalne są finansowane w całości z budżetu państwa, podwyższenie świadczenia do 1029,80 zł spowoduje wzrost wydatków o ok. 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie.

Źródło: www.senat.gov.pl, www.mpips.gov.pl, oprac. B. Opar