Z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli zgodził się Senat RP. Przygotowany przez izbę wyższą parlamentu projekt zmiany Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się stanowi pełną realizację wniosków de lege ferenda opracowanych przez NIK.

Istotą postulowanych korekt jest ustawowe zobowiązanie jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz straży gminnych do udostępniania osobom niesłyszącym usługi pozwalającej na komunikowanie się oraz do świadczenia usług tłumacza migowego. Służby będą także miały obowiązek upowszechniania informacji o tych możliwościach.

Senatorowie, powołujący się szeroko na ustalenia NIK, argumentują w przesłanym do Sejmu projekcie, że możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji z policją, strażą pożarną czy pogotowiem ratunkowym jest kluczowa dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia każdego obywatela.

Według szacunkowych danych w Polsce językiem migowym może posługiwać się nawet 100 tysięcy osób.

Źródło: www.nik.gov.pl