By ułatwić to zadanie, publikujemy pod artykułem gotowy WZÓR modelowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Ustawa z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) wprowadziła również zmiany w ustawie o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

Obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego

Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie nowe przepisy w tym zakresie, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:

„Art. 40 ust. 8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł”.

Konieczna więc jest  zmiana uchwał w tych jednostkach samorządu terytorialnego, w których obowiązują wyższe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, niż przewidziane nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych.

Na dostosowanie uchwał w tym zakresie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, mają trzy miesiące od dnia wejście w życie ustawy.

Termin ten upływa więc w dniu 25.01.2020 r.

Źródło: Ministerstwo cyfryzacji

Wzór:

UCHWAŁA NR xxxxx

RADY GMINY xxxxxx

z dnia XXXXXXX

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie ……………… na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z poźn. zm.) Rada Gminy XXXXXXXXXX uchwala, co następuje:

 • 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest XXXXXXXXXX, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)     prowadzenia robót w pasie drogowym;

2)     umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3)     umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)     zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 • 2. 1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
Elementy pasa drogowego Wysokość stawki opłaty
jezdnia do 20% szerokości, opaski, zatoki autobusowe, zatoki postojowe …,… zł
jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości …,… zł
jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia …,… zł
chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne …,… zł
pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni …,… zł

 

 1. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości …,… złotych.
 • 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:

 

Rodzaj urządzenia W poprzek drogi w jezdni Wzdłuż drogi w jezdni W chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym, ciągu

pieszo-jezdnym,

W poboczu, placu, pasie dzielącym, pasie zieleni W pozostałych elementach pasa drogowego
Infrastruktury wodociągowej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury kanalizacyjnej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury ciepłowniczej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury telekomunikacyjnej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury elektroenergetycznej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury gazowej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Pozostałych rodzajów infrastruktury …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł

 

 1. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości …,… zł.
 • 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:

1)     zajętego przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obiektu budowlanego, zlokalizowanego w pasie drogowym:

 

Rodzaj obiektu budowlanego W jezdni W chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym, ciągu pieszo-jezdnym, W poboczu, placu, pasie dzielącym, pasie zieleni W pozostałych elementach pasa drogowego
Infrastruktury wodociągowej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury kanalizacyjnej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury ciepłowniczej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury telekomunikacyjnej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury elektroenergetycznej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Infrastruktury gazowej …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł
Pozostałych rodzajów infrastruktury …,… zł …,… zł …,… zł …,… zł

 

2)     reklamy:

 1. a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej − …,… zł,
 2. b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz (np. witaczy) − …,… złotych,
 3. c) świetlnej i podświetlanej − …,… złotych,
 4. d) typu LED − …,… złotych;

3)     reklamy inne niż wymienione w pkt 2 − …,… złotych

 • 5. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni drogi, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
Rodzaj lokalu, przeznaczenie gruntu lub cel zajęcia pasa drogowego Wysokość stawki
……………… …,… zł
……………… …,… zł
……………… …,… zł
 • 7. Wykonanie uchwały powierza się XXXXXXXXXXXXXXX.
 • 8. Traci moc Uchwała Nr XXXXXX Rady Gminy XXXXXXXX z dnia XXXXXXXXXXX w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. XXXXXXXXXXXXX).
 • 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa XXXXXXXXXXXXXX.

 

Przewodniczący

Rady Gminy XXXXXXXXX

(-) Jan Kowalski