Ludność aktywna zawodowo stanowiła w I kwartale 2018 roku 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV, jak i I kwartału 2017 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,2 p. proc.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W I kwartale 2018 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17053 tys. osób, z tego 16344 tys. to pracujący i 709 tys. bezrobotni. Populacja biernych zawodowo wyniosła 13405 tys.

Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z IV, jak i I kwartałem 2017 r., natomiast liczba osób biernych zawodowo pozostała na tym samym poziomie w stosunku do obu porównywanych okresów.

Liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących w porównaniu do poprzedniego kwartału pozostała na tym samym poziomie, natomiast zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wskaźnik ten wyniósł 864 w I kwartale 2018 r. oraz odpowiednio 864 i 880 w IV i I kwartale 2017 r.

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL

Osoby pracujące stanowiły w I kwartale 2018 roku 53,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV kwartału 2017 roku wskaźnik zatrudnienia pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2017 roku wzrósł o 0,5 p. proc.

W I kwartale 2018 roku zbiorowość pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16344 tys. i zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast zwiększyła się w skali roku.
Uwzględniając podział według płci, liczba pracujących zmniejszyła się w skali kwartału wśród mężczyzn, zaś wzrosła wśród kobiet. W okresie roku zwiększyła się liczba pracujących mężczyzn, jak i kobiet, wzrost ten był identyczny niezależnie od płci – po 0,4 p. proc. Generalnie nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2018 r. ich udział w tej populacji wyniósł 55,0%.
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej, zarówno dla całej populacji, jak i w podziale na płeć, zmieniał się w analogiczny sposób jak liczba pracujących. Nadal wyraźnie
wyższy wskaźnik zatrudnienia występuje w populacji mężczyzn.
Bezrobotni według BAEL

Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2018 roku 4,2% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,3 p. proc. w porównaniu do IV kwartału 2017 roku i o 1,2 p. proc. w odniesieniu do I kwartału 2017 roku.

W I kwartale 2018 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 709 tys. i zmniejszyła się zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i analogicznego okresu 2017 roku.
Zaobserwowany w okresie kwartału oraz roku spadek liczby bezrobotnych dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym był nieco silniejszy w populacji mężczyzn. Wśród osób bezrobotnych w dalszym ciągu przeważają mężczyźni – ich udział w tej populacji w I kwartale 2018 r. wyniósł 53,9%.
Bezrobocie rejestrowane

Stopa bezrobocia, zarówno dla całej populacji, jak i w podziale na płeć, zmieniała się podobnie jak liczba bezrobotnych. Natężenie bezrobocia w nieco większym stopniu zmniejszyło się w populacji mężczyzn, stopa bezrobocia dla tej zbiorowości ukształtowała się na nieco niższym poziomie niż wśród kobiet.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2018 r. wyniosła 1092 tys. osób (w tym 591 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2017 r. o ponad 10 tys. osób (tj. o 1,0%) oraz niższa o 232 tys. osób (tj. o 17,5%) w porównaniu z marcem 2017 roku.

W porównaniu z IV kwartałem 2017 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 15 tys. (tj. 3,0%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet spadła o 4 tys. (tj. 0,7%). W stosunku do marca 2017 roku zbiorowość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, odpowiednio o: 125 tys. osób (tj. o 20,0%) oraz o 107 tys. (tj. o 15,3%).

GUS