W końcu IV kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 139,2 tys. i była mniejsza niż w końcu III kwartału o 18,0 tys., tj. o 11,4%. W porównaniu z końcem IV kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 21,4 tys., tj. o 18,1%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 29,9 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W IV kwartale 2018 r. utworzono o 25,6% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 13,0% mniej niż rok wcześniej. W okresie IV kwartału 2018 r. zlikwidowano o 9,1% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale, ale o 17,4% więcej niż w IV kwartale 2017 r.

Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że tylko w IV kwartale w latach 2010 – 2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była mniejsza od zlikwidowanych. Warto zauważyć, iż począwszy od I kwartału 2016 r., w porównaniu z danymi kwartalnymi dla poprzednich lat, liczba nowo utworzonych miejsc pracy jest znacząco większa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności.

Wyniki badania popytu na pracę za IV kwartał 2018 r. są reprezentatywne dla 745,3 tys. podmiotów, z czego 70,0% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Wśród badanych jednostek 91,0% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 745,3 tys. podmiotów tylko 44,1 tys., tj. 5,9%, dysponowało w końcu IV kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 88,6% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (54,5%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Wolne miejsca pracy 

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec IV kwartału 2018 r. wyniosła 139,2 tys.,
z tego 119,9 tys. (86,2%) w sektorze prywatnym oraz 19,3 tys. (13,8%) w sektorze publicznym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób – 66,2 tys. (47,6%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność
w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 41,1 tys. (29,6%), handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 21,1 tys. (15,2%) oraz budownictwa – 17,4 tys. (12,5%).

W IV kwartale jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników – 39,5 tys. (28,4%), specjalistów – 24,1 tys. (17,3%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 23,0 tys. (16,5%).

Nowo utworzone miejsca pracy

W ciągu 2018 r. utworzono 717,8 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 23,7 tys. (3,4%) więcej
w porównaniu z 2017 r. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów zatrudniających do 9 osób – 311,0 tys. (43,3%), jak również w podmiotach od 10 do 49 pracujących – 214,3 tys. (29,9%).

Nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 150,0 tys. (20,9%), przetwórstwa przemysłowego – 132,9 tys. (18,5%) oraz budownictwa – 96,7 tys. (13,5%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości ‒ 6,6 tys. (0,9%), kulturą, rozrywką i rekreacją – 6,9 tys. (1,0%) oraz pozostałą działalnością usługową 10,0 tys. (1,4%) – patrz wykres 6.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim – 151,7 tys. (21,1%), śląskim – 96,1 tys. (13,4%) oraz wielkopolskim – 79,4 tys. (11,1%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwie lubuskim – 11,2 tys. (1,6%), podlaskim – 11,6 tys. (1,6%) oraz opolskim – 14,0 tys. (1,9%).

W końcu IV kwartału 2018 r. nie obsadzonych było jeszcze 29,9 tys. (4,2%) nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym – 27,1 tys. (90,7%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób – 14,3 tys. (48,0%) i do 9 pracujących – 9,3 tys. (31,0%).

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy zmalała o 6,0 tys. (16,8%), a w porównaniu z IV kwartałem 2017 r. wzrosła o 5,4 tys. (22,2%).

Nowo utworzone miejsca pracy nie zostały obsadzone głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych
– 6,4 tys. (21,6%), przetwórstwa przemysłowego – 6,3 tys. (21,0%) oraz budownictwa
– 3,5 tys. (11,9%) – patrz wykres 3.

Przeznaczone były one głównie dla robotników przemysłowych i rzemieślników – 7,5 tys. (25,0%), specjalistów – 7,1 tys.(23,9%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń
– 3,2 tys. (10,7%) – patrz wykres 4.

Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostało w województwie mazowieckim – 8,3 tys. (27,9%), śląskim – 4,9 tys. (16,4%) oraz dolnośląskim – 3,5 tys. (11,6%), najmniej zaś w województwie podlaskim – 0,1 tys. (0,4%), opolskim ‒ 0,2 tys. (0,5%) oraz świętokrzyskim – 0,2 tys. (0,7%).

źródło: GUS