„Czy pracownik Lasów Państwowych z Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym i znacznym) może być zatrudniony w Służbie Leśnej (w związku z zapisem w ustawie o lasach z 28.09.1991 r., art. 47, pkt 2 ppkt 6), posiadający aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na danym stanowisku? Pracownik ten jest zatrudniony na pełen etat, ale korzysta ze skróconego czasu pracy tj. 7 godzin (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27.08 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych art. 15 pkt 2)? Czy pracodawca nie narusza tym samym zapisu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; art. 8? Czy pracodawca nie narusza również praw konstytucyjnych zawartych w art. 32 pkt 2 oraz art. 69?”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.