Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie pracy w Polsce. Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Polski, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest każdorazowo wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę. Właściwość ta ustalana jest głównie ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i nie musi być tożsama z miejscem wykonywania pracy przez obcokrajowca.

Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano w województwie mazowieckim, ale udział tego województwa w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń maleje. W 2015 r. było to 49,4%, a w 2017 r. 31,9%. W pozostałych województwach skala i tempo zmian liczby zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom są nierównomiernie rozłożone.

Najczęściej przyznawane są zezwolenia na pracę obywatelom Ukrainy. W 2017 r. ponad 80% cudzoziemców, którym udzielono zgody na pracę w Polsce, posiadało paszport tego państwa.
Rynek pracy cudzoziemców w największym stopniu zdominowany był przez obywateli Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Ponad 93% zezwoleń wydanych w tych województwach skierowanych było do obywateli tego kraju. Dominujący, lecz mniejszy niż przeciętnie w kraju udział Ukraińców wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pracę, odnotowano w województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.
Na Podlasiu i Lubelszczyźnie cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pracę w Polsce w ponad 1/3 byli obywatelami Białorusi. Ten kraj był dość licznie reprezentowany także w woj. warmińsko-mazurskim (7,8% ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców) i mazowieckim (6,2%). W tych województwach relatywnie duży był też udział obywateli innych państw. Na przykład w województwie mazowieckim zbliżoną liczbę zezwoleń jak Białorusinom wydano dla obywateli Nepalu. Wydane na Mazowszu pozwolenia na pracę dla Nepalczyków stanowiły ponad 60% ogólnej liczby zezwoleń wydanych przedstawicielom tego państwa w Polsce. Z kolei w woj. warmińsko-mazurskim znaczną liczbę zezwoleń na pracę wydano obywatelom Bangladeszu (6,1% ogółem).

Co do grup zawodów, dla których wydawane są zezwolenia, to najwięcej zezwoleń na pracę wydaje się dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń w województwie lubelskim (58,1%). Z kolei w woj. opolskim i warmińsko-mazurskim zezwolenia na pracę w zawodach z tej grupy stanowiły ok. 12% ogólnej liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców. W woj. świętokrzyskim zezwolenia były przyznane cudzoziemcom głównie dla robotników przemysłowych i rzemieślników (50,5%). Ta grupa zawodów dominowała w większości województw, a najrzadziej pojawiała w dokumentach wydawanych w województwie lubelskim (co 7 decyzja). W udzielonych zezwoleniach na pracę licznie reprezentowane były także zawody zakwalifikowane do prac prostych. Najwięcej, bo 42,4% zezwoleń na pracę pracownikom wykonującym takie prace wydano w woj. wielkopolskim. Najrzadziej ta grupa zawodów reprezentowana była z kolei w woj. podlaskim, gdzie co 14 zezwolenie na pracę cudzoziemców dotyczyło prac prostych.

źródło: GUS, oprac. gr.