Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r., przedłożony przez ministra finansów. Dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł. Jak zapewnia rząd, 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie – m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19. Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:

 • prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł,
 • limit wydatków budżetu państwa na poziomie 486 mld zł,
 • deficyt budżetu państwa w wysokości 82,3 mld zł,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc.,
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc.,
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc.,
 • wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2021 rok zakłada:

 • dochody budżetu środków europejskich: 80,5 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 87,3 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 6,9 mld zł.

Dochody

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim wyżej wymienionymi szacunkami czynników makroekonomicznych.

Przewiduje się również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z zysku NBP w wysokości 1,3 mld zł.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Kwota wydatków na 2021 rok została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 roku. Tym samym projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2021 r. zapewniono m.in.:

 • finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł),
 • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),
 • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
 • realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł),
 • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 • finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB,
 • wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
 • finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,
 • zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

Źródło: MF