87,2% przyczyn wypadków przy pracy stanowiły te związane bezpośrednio lub pośrednio z organizacją pracy i kulturą bezpieczeństwa (w 2017 r. – 86,9%).

Ponad połowę przyczyn powodujących wypadki przy pracy stanowią nieprawidłowe zachowania pracownika (60,8%), w tym niedostateczna koncentracja uwagi
na wykonywanej czynności (25,9%) i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem (22,9%). Niewłaściwa ogólna organizacja pracy i stanowiska pracy stanowiła zaledwie 9,6% przyczyn wypadków.

Wskaźnik przyczyn wypadków na 100 czynności wykonywanych przez poszkodowanych w chwili wypadku w 2018 r. wyniósł 198 (analogicznie jak w 2017 r.). Najwyższy poziom wskaźnika wystąpił w grupie osób obsługujących maszyny (232), głównie przy uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyn (240).

Aż 81,0% czynności wykonywanych przez poszkodowanych w chwili wypadku wystąpiło łącznie w czterech grupach, tj.:

 • poruszanie się (35,8%),
 • operowanie przedmiotami (17,5%),
 • transport ręczny (15,0%) oraz
 • prace narzędziami ręcznymi (12,7%).

W trzech z pośród powyższych grup zaobserwowano wyższy niż średni poziom wskaźnika na 100 czynności, tj.:

 • operowanie przedmiotami (208),
 • prace narzędziami ręcznymi (205) oraz
 • transport ręczny (202).
Wydarzenia powodujące uraz u osoby poszkodowanej oraz czynniki powodujące te urazy

Wśród wydarzeń powodujących urazy zdecydowanie dominowały: zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt – 30,7% (źródłem ich były głównie czynniki materialne z grupy budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie – na, nad, poniżej poziomu gruntu – 59,1% ogólnej liczby czynników w tej grupie wydarzeń), oraz uderzenie przez obiekt w ruchu – 21,6% (głównie przez spadający obiekt – 41,5% ogólnej liczby czynników w tej grupie).

Źródłami wydarzeń powodujących urazy były przede wszystkim czynniki materialne z grup: budynki i ich powierzchnie na poziomie gruntu (19,6% ogólnej liczby czynników), materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn (18,2%) oraz narzędzia ręczne bez napędu (9,3%).

Rodzaj urazu a wykonywany zawód

W 2018 r. prawie połowa osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznała ran i powierzchownych urazów, a liczba poszkodowanych w porównaniu z 2017 r. wzrosła o 0,9 p.proc. do poziomu 46,8%.

Kolejnymi najczęstszymi urazami były:

 • przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania (24,7%) oraz
 • złamania kości (17,4%).

Osoby poszkodowane doznawały głównie urazów kończyn (78,8% wszystkich urazów). Najwięcej osób  z tym typem urazu wystąpiło w zawodach:

 • robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (11,1%), operatorzy
 • maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (10,7%) oraz
 • kierowcy i operatorzy pojazdów (6,6%).

Uwzględniając miejsce powstania wypadku, tj. miejsce, w którym przebywał poszkodowany w chwili wypadku, najwięcej wydarzeń odnotowano w:

 • miejscach produkcji przemysłowej (45,0% wobec 43,6% w 2017 r.),
 • biurach, placówkach naukowych i szkołach, zakładach usługowych (odpowiednio 22,4% i 23,1%) oraz
 • miejscach i środkach komunikacji publicznej (odpowiednio 10,9% i 11,2%).

źródło: GUS