Polska spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych oraz kryterium dotyczące finansów publicznych – wynika ze sprawozdania podsumowującego postępy państw członkowskich na drodze do strefy euro.

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z konwergencji za 2020 r., w którym oceniła postępy państw członkowskich spoza strefy euro w staraniach o przyjęcie wspólnej waluty.

Sprawozdanie dotyczy siedmiu państw członkowskich, które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro: Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Polski, Rumunii i Szwecji.

Sprawozdania z konwergencji wydawane są co dwa lata niezależnie od trwających procesów przystąpienia do strefy euro.

Przystąpienie do strefy euro to proces otwarty i oparty na określonych zasadach. Sprawozdanie sporządzono na podstawie kryteriów konwergencji, nazywanych też „kryteriami z Maastricht”, określonych w art. 140 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Kryteria konwergencji obejmują:

  • stabilność cen,
  • zdrowe finanse publiczne,
  • stabilność kursu wymiany oraz
  • konwergencję długoterminowych stóp procentowych.

Oceniono również zgodność przepisów krajowych z regułami unii gospodarczej i walutowej.

Wnioski zawarte w sprawozdaniu są następujące:

  • Chorwacja i Szwecja spełniają kryterium stabilności cen.
  • Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska i Szwecja spełniają kryterium dotyczące finansów publicznych.
  • Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska i Szwecja spełniają kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych.
  • Żadne z wymienionych państw członkowskich nie spełnia kryterium kursu walutowego, ponieważ żadne z nich nie jest członkiem mechanizmu kursowego (ERM II); natomiast przed przystąpieniem do strefy euro wymagane jest co najmniej dwuletnie uczestnictwo w tym mechanizmie bez poważnych napięć.

Z tego powodu Chorwacja i Szwecja, które spełniają wszystkie ekonomiczne kryteria konwergencji, nie spełniają kryterium kursu walutowego.

Oprócz oceny warunków formalnych przystąpienia do strefy euro w sprawozdaniu stwierdzono, że przepisy krajowe obowiązujące w każdym z tych państw członkowskich, z wyłączeniem Chorwacji, nie są w pełni zgodne z regułami unii gospodarczej i walutowej.

Komisja przeanalizowała także dodatkowe czynniki wymienione w Traktacie, które należy uwzględnić w ocenie trwałości konwergencji. Z analizy tej wynika, że państwa członkowskie niebędące częścią strefy euro są ogólnie dobrze zintegrowane z UE pod względem gospodarczym i finansowym. Niektóre z nich mają jednak pewne słabe punkty, jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną, lub borykają się z trudnościami w zakresie otoczenia biznesu i ram instytucjonalnych.

Wpływ pandemii wywołanej koronawirusem na wyniki sprawozdania był ograniczony, ponieważ większość danych historycznych wykorzystanych do jego przygotowania – zgodnie z metodyką ściśle określoną w Traktacie – odnosi się do okresu sprzed wybuchu kryzysu. Komisja wstępnie oszacowała skutki pandemii w swojej prognozie gospodarczej z wiosny 2020 r., a także w będących jej efektem wnioskach dotyczących zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich – oba te elementy zostały uwzględnione w opublikowanym dziś sprawozdaniu.

Źródło: https://ec.europa.eu/