Komisja Europejska przyjęła ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Jego celem jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie przepisów i procedur.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez KE, sprawiedliwe opodatkowanie pozostaje jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jako środek ochrony dochodów publicznych, który w perspektywie krótkoterminowej będzie odgrywał ważną rolę dla ożywienia gospodarczego, zaś w perspektywie długoterminowej – dla dobrobytu w UE.

Przyjęty pakiet ma na celu zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości w tej dziedzinie. Jednocześnie w pakiecie położono nacisk na uproszczenie przepisów i procedur podatkowych, aby poprawić warunki dla przedsiębiorstw w całej UE. Obejmuje to usunięcie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla podatników w wielu sektorach, tak aby przedsiębiorstwom łatwiej było prosperować i rozwijać się na jednolitym rynku.

Przedstawiony pakiet podatkowy składa się z trzech odrębnych, ale powiązanych inicjatyw:

  • W planie działania dotyczącym podatków przewidziano 25 odrębnych działań mających na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz jego sprawiedliwsze i lepsze dostosowanie do nowoczesnej gospodarki w nadchodzących latach. Działania te ułatwią życie uczciwym podatnikom poprzez usunięcie przeszkód na każdym etapie, począwszy od rejestracji po składanie deklaracji podatkowych, płatności, weryfikację i rozstrzyganie sporów. Plan działania pomoże państwom członkowskim wykorzystać potencjał danych i nowych technologii, skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe, poprawić przestrzeganie przepisów i zmniejszyć obciążenia administracyjne.
  • Wniosek w sprawie współpracy administracyjnej (DAC 7) rozszerza przepisy UE w zakresie przejrzystości podatkowej na platformy cyfrowe, tak aby podmioty dokonujące transakcji sprzedaży towarów lub usług na platformach płaciły należytą stawkę podatku. Nowy wniosek zapewni automatyczną wymianę przez państwa członkowskie informacji na temat przychodów generowanych przez sprzedawców na platformach internetowych. Wniosek wzmacnia i upraszcza również przepisy w innych dziedzinach, w których państwa członkowskie współpracują w zwalczaniu nadużyć podatkowych, na przykład poprzez wspólne kontrole podatkowe.
  • komunikacie w sprawie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych skupiono się na propagowaniu sprawiedliwego opodatkowania i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podatkowej w UE i na skalę globalną. W tym celu Komisja proponuje reformę kodeksu postępowania, który ma na celu przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i szkodliwym praktykom podatkowym w UE. Proponuje również ulepszenia w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy, dotyczącym państw spoza UE, które odmawiają przestrzegania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm. Stanowi to zachętę dla państw trzecich do przyjęcia standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, niemniej konieczne są dalsze działania. W komunikacie przedstawiono również podejście UE do współpracy w dziedzinie opodatkowania z krajami rozwijającymi się, zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Pakiet stanowi pierwszą część kompleksowej i ambitnej agendy podatkowej UE na nadchodzące lata. Komisja będzie również pracować nad nowym podejściem do opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, aby sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej i zapewnić, by wszystkie przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły należyte podatki. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przedstawi wnioski mające na celu zapewnienie, aby opodatkowanie przyczyniało się do osiągnięcia do 2050 r. celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna. To wieloaspektowe podejście do reformy systemu podatkowego w UE ma na celu uczynienie podatków sprawiedliwszymi, bardziej ekologicznymi i dostosowanymi do nowoczesnej gospodarki, co przyczyni się do długoterminowego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Źródło: https://ec.europa.eu/