GUS przedstawił opracowanie danych dotyczących osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku.

Obecnie zasoby pracy, które wchodzą na rynek pracy są mniejsze niż pula osób, które z niego wychodzą. Przewiduje się, że zjawisko to będzie się pogłębiać.

50+ na rynku pracy

Wyniki BAEL wskazują, że w IV kwartale 2018 r. zbiorowość osób aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia w Polsce liczyła 4604,0 tys. osób, co stanowiło 33,5% ludności w tej grupie wieku (udział ten określany jest jako współczynnik aktywności zawodowej). Był on o 22,6 p. proc. niższy niż dla ludności ogółem. Aktywni zawodowo w analizowanym wieku stanowili 27,0% ogólnej liczby aktywnych zawodowo. W IV kwartale 2018 r. co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (26,2%). W przypadku mężczyzn w tym samym wieku współczynnik aktywności zawodowej był znacznie wyższy i wyniósł
42,8%. Pod względem terytorialnym widoczne jest zróżnicowanie rozkładu tego wskaźnika.

Najwyższą wartość współczynnik aktywności zawodowej osiągnął w województwie mazowieckim, gdzie aktywni zawodowo w wieku 50 lat i więcej stanowili 38,5% ogółu ludności w tym wieku. Relatywnie duży odsetek aktywnych zawodowo odnotowano również w województwie pomorskim oraz podkarpackim po 35,2%. Natomiast województwo śląskie w IV kwartale 2018 r. odznaczało się najniższą wartością omawianego wskaźnika – 26,5%.

W IV kwartale 2018 r. w Polsce na zbiorowość aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia według BAEL składało się 4473,0 tys. pracujących oraz 131,0 tys. bezrobotnych. Pracujący stanowili więc 97,2% omawianej zbiorowości. Wśród pracujących powyżej 50. roku życia przeważali mężczyźni, którzy w analizowanym kwartale 2018 r. stanowili 56,2% ogółu pracujących w tym wieku. Większość pracujących powyżej 50. roku życia w Polsce mieszkała w miastach – 62,4% omawianej grupy. Pracujący w wieku 50 lat i więcej w Polsce w IV kwartale 2018 r. stanowili 32,5% ludności w tym wieku. Udział ten, zdefiniowany jako wskaźnik zatrudnienia, jest jednym z podstawowych wskaźników rynku pracy. Wśród mężczyzn w analizowanej zbiorowości wskaźnik zatrudnienia wyniósł 41,4%, natomiast wśród kobiet 25,5%. Ze względu na miejsce zamieszkania wskaźnik ten był zbliżony w miastach i na wsi – oscylował wokół 32-33%.

Bezrobotni

Obserwowana w ostatnich kilku latach niska podaż siły roboczej potencjalnie mogłaby być zrównoważona poprzez niewykorzystane zasoby rynku pracy tkwiące w subpopulacji bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
W obliczu starzenia się ludności zwiększenie zatrudnienia starszych bezrobotnych oraz ich aktywizacja zawodowa stanowi kluczowy priorytet polityki rynku pracy. Między innymi dlatego w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. do grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zakwalifikowano bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
Na koniec grudnia 2018 r. osób powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne było 262,7 tys., co stanowiło 27,1% ogółu zarejestrowanych. Wśród analizowanej grupy mężczyźni stanowili 62,5%.

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, w końcu grudnia 2018 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej tworzyły osoby, które bezskutecznie poszukiwały zatrudnienia dłużej niż 24 miesiące – 88,5 tys. osób. Stanowiły one 33,7% wszystkich bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Ten wskaźnik wśród ogółu osób zarejestrowanych jako bezrobotne wyniósł 24,8%.

źródło: GUS