Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956 przewiduje prezydencki projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956, który bez poprawek przyjęła senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Ustawa przewiduje przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości proporcjonalnej do długości przebywania na zesłaniu lub deportacji. Za każdy miesiąc podlegania w latach 1939–56 tego rodzaju represji ma przysługiwać 200 zł; jednorazowe świadczenie nie może wynieść mniej niż 2,4 tys. zł.

Szacuje się, że z ustawy skorzysta ok. 22 tys. osób. Biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu, świadczenie może wynieść 13,2 tys. zł. Koszt wypłaty świadczeń oszacowano na ok. 290 mln zł.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, złożony do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oprócz podstawowych danych wnioskodawcy, wniosek będzie zawierał oświadczenie osoby zainteresowanej o nieuzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie. Ustawa umożliwia osobie zainteresowanej zamieszkałej za granicą złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w państwie zamieszkania na jej zagraniczny rachunek bankowy.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji rodziny minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP, proponowane świadczenie to rekompensata dla osób, które nigdy nie dostały odszkodowania od ZSRR – w przeciwieństwie do osób poszkodowanych przez hitlerowskie Niemcy. „Dlatego fakt, że wypłaci je państwo polskie, ma wymiar symboliczny” – podkreślił. Zdaniem przewodniczącego komisji senatora Jana Filipa Libickiego planowane świadczenie to znak, że nasze państwo pamięta o poszkodowanych przez ZSRR osobach.

Źródło: senat.gov.pl

B.O.