Dnia 26.06.2020 r. weszło w życie rozporządzenie MRPiPS z dn. 24.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1099), które wprowadza zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w tabelach w zał. nr 1 do nowelizowanego rozp. podstawowego z 2008 roku.

Biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone przez poszczególne resorty dotyczące zwiększenia miesięcznych minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, ustalono nowe wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach 1–8. Miesięczne stawki zostały urealnione i dostosowane do poziomu rzeczywistych wynagrodzeń w jednostkach, z uwzględnieniem posiadanych przez te jednostki środków finansowych. Nowe stawki pozwolą na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o przewidziany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Zmiany te obejmą pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe, a zakładanych i prowadzonych przez resorty: MEN, MKiDN, MRiRW, MS, MK, MGMiŻŚ. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych w Centrum Edukacji Artystycznej.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego mają zastosowanie od 01.01.2020 roku.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 24.06.2020 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – Dz.U. z 2020 r. poz. 1099.