Określone jest jako najniższa wysokość kwoty, którą należy wypłacić pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak niekoniecznie musi być to równoznaczne z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Główny Urząd Statystyczny określił składniki, które zaliczane są do kwoty wynagrodzenia minimalnego. Wypłata tych dodatków nie obliguje do zwiększenia płacy zasadniczej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Są to:

 • nagrody,
 • premie,
 • dodatki wyrównawcze,
 • dodatki za staż pracy.

Wyszczególnione są również dodatki, których nie można sumować z wynagrodzeniem zasadniczym do stawki minimalnej:

 1. odprawy emerytalne i rentowe,
 2. dodatek za pracę w porze nocnej,
 3. nagrody jubileuszowe,
 4. wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych,
 5. inne dodatki z tytułu szkodliwych warunków pracy.

W 2018 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosiła 2.100 zł brutto, natomiast od stycznia 2019 wzrosła do 2.250 zł brutto. W zależności od wymiaru etatu, wysokość płacy minimalnej pomniejsza się proporcjonalnie. Każdy pracownik, który w umowie zapisane miał wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł, powinien otrzymać aneks zmieniający kwotę wynagrodzenia na kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców również uległa zwiększeniu z 13,70 zł brutto do 14,70 zł brutto za jedną godzinę.

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również wzrost innych świadczeń pracowniczych, takich jak:

 • kwota odprawy przy zwolnieniach grupowych, nie może przekroczyć 15 wynagrodzeń minimalnych. W 2019 roku będzie wynosić 33.750 zł,
 • dodatek za pracę między 22 a 7 rano wzrasta do 2,5 – 2,7 zł za godzinę w zależności od liczby dni pracujących w miesiącu,
 • składki ubezpieczeniowe.

Warto więc zwrócić uwagę na zapisy w umowach pracowniczych oraz kwoty wypłacane pracownikom, ponieważ wypłacenie mniejszej kwoty niż minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi poważne naruszenie praw pracowniczych.

Nina Banaszek – Junior Payroll Accountant
Accace Sp. z o.o. Warszawa
www.accace.pl