Silne fundamenty gospodarcze Polski

W przypadku Polski KE oczekuje realnego wzrostu PKB na poziomie 4,2% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r. Głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna przy relatywnie stabilnym, wynoszącym ponad 4% tempie wzrostu w latach 2019-2020. Utrzymująca się konkurencyjność polskich przedsiębiorstw pozwoli im w okresie prognozy zwiększać udziały ich produkcji na rynkach eksportowych. Warto zaznaczyć, że spośród grupy państw członkowskich UE, dla których Komisja oczekuje stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu potencjalnego PKB, w Polsce będzie ono najwyższe i w 2020 r. wzrost potencjalny osiągnie 4,0%. Będzie to jednocześnie drugi (po Malcie) najlepszy wynik w całej UE. Oznacza, to że fundamenty i perspektywy polskiej gospodarki są bardzo silne.

Prognozy Komisji dotyczące tempa wzrostu gospodarczego są zbliżone do aktualnych prognoz rynkowych (mediana z ankiety agencji Reuters z kwietnia br. przewiduje wzrost PKB o 4,1% w roku 2019, a w 2020 r. o 3,6%; projekcja NBP z marca br. zakłada wzrost PKB o 4,0% w 2019 r. i 3,7% w 2010 r.) i oczekiwań Ministerstwa Finansów (realny wzrost PKB o 4,0% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.).

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Prognoza KE dotycząca wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w br. (-1,6% PKB) jest zbliżona do aktualnej prognozy Ministerstwa Finansów opublikowanej w tegorocznej aktualizacji programu konwergencji (-1,7% PKB). Komisja oczekuje powrotu na ścieżkę konsolidacji fiskalnej w 2020 r. i poprawy wyniku sektora o 0,2 pkt. proc.

Prognozowana przez Komisję skala konsolidacji jest niższa niż poprawa zakładana przez Ministerstwo Finansów. Różnica ta wynika m.in. ze standardowego podejścia no-policy change, czyli w przypadku lat nieobjętych ustawą budżetową KE nie uwzględnia efektów funkcjonowania reguły wydatkowej. Ponadto, jak zaznacza Komisja, prognoza na 2020 r. nie uwzględnia działań, które w momencie zamknięcia prognozy nie zostały jeszcze przyjęte przez parlament lub wystarczająco doprecyzowane.

Są to m.in. rozwiązania wzmacniające system składek na ubezpieczenia społeczne, a także uszczelnienie opłaty recyklingowej. Natomiast w przypadku działań ogłoszonych przez rząd i objętych prognozą, np. przebudowa modelu funkcjonowania OFE, Komisja stosuje ostrożne podejście, uwzględniając jedynie część planowych skutków danego działania.

Zmniejszenie deficytu strukturalnego w 2018 r.

Ponadto KE potwierdza redukcję deficytu strukturalnego w 2018 r. zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin, tj. o 0,5 pkt. proc., do 1,4% PKB. Szacunek deficytu strukturalnego w 2018 r. jest nieznacznie gorszy od szacunków Ministerstwa Finansów, co wynika z zastosowania innego poziomu luki produktowej. W kolejnych latach KE prognozuje wzrost deficytu strukturalnego do 3% PKB. Jednak zgodnie z prognozą zawartą w aktualizacji programu konwergencji, uwzględnienie limitów wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej oraz realizacja działań dochodowych o trwałym charakterze (założonych w aktualizacji programu konwergencji) pozwolą zredukować deficyt strukturalny do poziomu średniookresowego celu budżetowego (MTO).

Komisja oczekuje również kontynuacji spadku długu w relacji do PKB, który w horyzoncie prognozy zostanie zredukowany o 1,5 pkt. proc., do 47,4% PKB.

Źródło: MF