Relatywnie szybkie tempo wzrostu importu wynikało m.in. z utrzymującego się silnego popytu konsumpcyjnego, wzrostu cen ropy naftowej (o ok. 25% r/r) oraz aprecjacji złotego. W I kw. br. notowano deficyt w wysokości 0,94 mld EUR wobec nadwyżki 0,66 mld EUR przed rokiem.

Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 3,8% (do 42,2 mld EUR), w tym do Niemiec o 4,7%, Czech o 4,1%, Francji o 2,7%, Niderlandów (o 3%) oraz Szwecji (o 6,8%). Spadek natomiast zanotowano m.in. do Wielkiej Brytanii (o 2,2%) oraz Włoch (6,1%).

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE), tj. o 2,1% (do 3,5 mld EUR). W decydującej mierze wpływ na to miała bardzo wysoka baza odniesienia z I kw. 2017 r., jak również spadek sprzedaży do Norwegii (o 15,5%) oraz Szwajcarii (o ok. 5%). Z drugiej strony, w ramach tej grupy krajów, dynamicznie rosła sprzedaż do USA (o ok. 16%) oraz Izraela (o blisko 10%).

Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o 6,9% (do 3 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 12%, na Ukrainę o 0,7% oraz na Białoruś o 3,6%.

Nadal wolno rósł eksport do pozostałych (poza WNP) rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się, tj. o 1,5% w I kw. br. (do 3,7 mld EUR), w tym do Turcji o 1,4%. Biorąc pod uwagę ważniejsze rynki w tej grupie krajów, dynamiczne wzrosty sprzedaży notowano m.in. do Arabii Saudyjskiej (o ok. 22,5%), Indii (o 15,5%) oraz Tajlandii (2,5-krotny).Natomiast spadki m.in. do Chin (o ok. 12%), Meksyku (o ok. 1,5%) i Republiki Korei (o ok. 2%).

Wśród państw, z którymi w I kw. 2018 r. notowano największe pogorszenie salda wymiany, na podium znalazły się: Rosja (o 0,39 mld EUR), Chiny (o 0,28 mld EUR) oraz Kazachstan (o 0,18 mld EUR).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, dynamicznie – wśród ważniejszych towarów – rosła sprzedaż: kotłów maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o ok. 10%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o ok. 7%), wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 9%) oraz paliw mineralnych (o ok. 12%). Z drugiej strony spadki nastąpiły w sprzedaży m.in. pojazdów i ich części i akcesoriów (o 2,8%).

Po stronie importu natomiast szybki wzrost nastąpił w przypadku: pojazdów i ich części i akcesoriów (o 11,7%), paliw mineralnych (o ok. 14%), żelaza, żeliwa i stali (o ok. 16,5%) oraz produktów farmaceutycznych (o 10,7%). Jednocześnie to właśnie w tych pozycjach nastąpiło największe pogorszenie salda obrotów (łącznie o prawie 1,7 mld EUR w I kw.).

Źródło: www.mpit.gov.pl