Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 8997,2 tys. osób i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,3% w 2017 r.). Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 6,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,8%), budownictwo (o 5,3%), informacja i komunikacja (o 4,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,1%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,9%); natomiast niewielki wzrost w górnictwie i wydobywaniu (o 0,1%), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 0,6%), edukacji (o 0,8%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,5%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej oraz w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 1,7%). Spadek zatrudnienia podobnie jak w 2017 r. odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,3%). Obniżyło się również zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości (o 3,0%); natomiast w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych zatrudnienie pozostało na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.