Osoby w wieku poniżej 30 roku
Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 26,0%, poniżej 25 roku życia – 12,1%, natomiast 27,3% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 2,3%. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 19,7% ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,2%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,1%.
W I kwartale 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowano 455,7 tys. osób, tj. o 64,8 tys. osób mniej (tj. 12,5%) niż w analogicznym okresie 2017 r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I kwartale 2018 r. – 382,8 tys. to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem – 435,6 tys.).
Spośród nowo zarejestrowanych w ciągu I kwartału 2018 r. – 54,8 tys. stanowiły osoby dotychczas niepracujące, a ich udział wyniósł 12,0% (przed rokiem odpowiednio: 64,2 tys. osób i 12,3%). Osoby do 25 roku życia stanowiły 22,6% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w ciągu omawianego okresu br. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej populacji nowych rejestracji wyniosła 15,5 tys. osób, tj. 3,4% (przed rokiem 22,1 tys. i 4,2%). Spośród nowo zarejestrowanych w I kwartale 2018 r. – 42,7% mieszkało na wsi (przed rokiem 42,5%).

Bezrobotni według płci, wieku i poziomu wykształcenia
W końcu I kwartału 2018 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 54,1% i był o 1,4 pkt. proc. wyższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2017 r. Bezrobocie nadal dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu omawianego kwartału najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25–34 lata – 309,5 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 28,3%. Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 12,2%.

Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 35–44 lata wyniósł 23,4%, 45–54 lat – 18,1%, a powyżej 55 lat – 18,0%. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku największe zmiany w strukturze bezrobotnych zanotowano w grupie osób w wieku 55 lat i więcej (różnica in minus o 1,1 pkt. proc.) oraz w grupie osób 35-44 lata (różnica in plus o 1,2 pkt. proc.).

Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 26,0% i 27,8% w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca 2018 r.). Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,5% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształ-cących – 11,0%,a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 13,7%.
Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni, bowiem 55,7% kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 35,1%.

Bezrobotni według płci i czasu pozostawania bez pracy
Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła według stanu na koniec I kwartału 2018 r. – 430,0 tys., co stanowiło 39,4% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 101,1 tys. osób, tj. o 19,0%. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 10,1%, od 1 do 3 miesięcy – 18,5%, od 3 do 6 miesięcy – 16,5%, zaś od 6 do 12 miesięcy – 15,5% ogółu bezrobotnych.

Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Prawie 44,0% kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2018 r. pozostawała bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Wśród mężczyzn w końcu I kwartału 2018 r. odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł 33,9%.