Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w I kwartale 2019 roku 55,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,2 p. proc, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2018 roku pozostał na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p. proc.).

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W I kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 16940 tys. osób, z tego 16274 tys. to pracujący i 666 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13365 tys.
Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do IV kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Liczba osób biernych zawodowo wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast spadła w skali roku.
Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
W I kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadały 862 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w IV kwartale 2018 r. i w I kwartale 2018 r. odpowiednio 853 i 864 osoby).

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W I kwartale 2019 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16274 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i w odniesieniu do sytuacji sprzed roku.
Spadek liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła się wśród kobiet, zaś minimalnie wzrosła wśród mężczyzn.
Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w I kwartale 2019 r. ich udział wyniósł 55,3%.
Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy – po 0,4 p. proc. odnotowano wśród populacji kobiet oraz wśród mieszkańców miast). W skali roku wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. Nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,2% wobec 45,9% dla kobiet).

Bezrobocie rejestrowane

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu marca 2019 r. 984,7 tys. (w tym 541,5 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej w końcu IV kwartału 2018 r. o 15,9 tys. (tj. o 1,6%) oraz niższa o 107,4 tys. (tj. o 9,8%) w porównaniu z marcem 2018 roku. W I kwartale 2019 r. w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 17,0 tys. (tj. 4,0%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet spadła o 1,2 tys.
(tj. 0,2%). W stosunku do analogicznego okresu 2018 r. zmniejszyła się zbiorowość zarówno bezrobotnych mężczyzn, jak i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy, odpowiednio o: 57,8 tys. (tj. o 11,5%) oraz o 49,7 tys. (tj. o 8,4%).

Osoby bierne zawodowo

W I kwartale 2019 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13365 tys. i ukształtowała się na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w stosunku do sytuacji sprzed roku zmniejszyła się o 0,3%.
Wzrost liczebności tej grupy w skali kwartału wystąpił wśród mężczyzn (o 1,1%), natomiast wśród kobiet odnotowano spadek (o 0,5%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania to wzrost (o 0,3%) wystąpił wśród mieszkańców miast, natomiast spadek (o 0,2%) odnotowano na wsi. Zaobserwowany w skali roku spadek biernych zawodowo wystąpił niezależnie od płci, natomiast biorąc pod wagę miejsce zamieszkania wystąpił on wśród mieszkańców miast, zaś na wsi odnotowano wzrost tej populacji. Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo (61,5%).
Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (54,6%), a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,4%). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (31,9%), choroba, niepełnosprawność (25,0%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,4%).

źródło: GUS