Mam podpisaną umowę dzierżawy gruntu od osoby prywatnej, posiadam również pełnomocnictwo do reprezentowania tej osoby w sprawach urzędowych, związanych z dzierżawą gruntu. Pełnomocnictwo zostało opłacone według ustawowej stawki, pobrałem na jego podstawie wypis i wyrys z rejestru gruntów, jednak, przy próbie ponownego pobrania wyrysu okazało się, że pomimo tego, iż moje pełnomocnictwo nie było ograniczone czasowo, ani wystawione jednorazowo, odmówiono mi wydania wypisu i wyrysu, twierdząc, że powinienem przedstawić nowe, ponownie opłacone. Pytanie brzmi, czy taki zabieg jest zgodny z prawem? Czy można tu powołać się na zapisy Kodeksu cywilnego art. 101 paragraf 1 i 2?”

W ocenie Autora, decyzja organu dotycząca żądania ponownego złożenia pełnomocnictwa i opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa może wynika z charakteru czynności, do której to pełnomocnictwo zostało użyte.

Pytanie brzmi czy Czytelnik składając wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z rejestru gruntów i budynków załączył właśnie to pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania uprawnionego w sprawach urzędowych związanych z dzierżawą gruntu, czy też inne pełnomocnictwo do dokonania tej konkretnej czynności jaką jest złożenie wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z rejestru gruntów i budynków?

Jeżeli Czytelnik poprzednim razem załączył do wniosku …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.