Większość państw członkowskich UE ma długą historię ustaleń dotyczących zmiany czasu – wiele z nich sięga czasów pierwszej i drugiej wojny światowej lub kryzysu naftowego lat 70-tych. W latach 80-tych Unia Europejska zaczęła stopniowo przyjmować przepisy, na podstawie których wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na wprowadzenie jednolitej zmiany czasu i położenie kresu rozbieżnościom. Od 1996 r. wszyscy Europejczycy przestawiają swoje zegary o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę marca i o jedną godzinę do tyłu w ostatnią niedzielę października. Celem przepisów unijnych nie była harmonizacja systemu czasu w UE, a rozwiązanie problemów – w szczególności w sektorach transportu i logistyki – wynikających z nieskoordynowanego przeprowadzania zmiany czasu w ciągu roku.

Równolegle do systemu czasu letniego w Unii Europejskiej państwa członkowskie stosują trzy różne strefy czasowe. Decyzja w sprawie czasu standardowego leży w kompetencjach krajowych.

W ramach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. konsultacji internetowych wpłynęło 4,6 mln odpowiedzi od respondentów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych w historii konsultacji publicznych Komisji. Wstępne wyniki wskazują, że 84 proc. respondentów opowiada się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku zmiany czasu.

Dla ponad trzech czwartych (76 proc.) respondentów przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem „bardzo negatywnym” albo „negatywnym”. Respondenci uznali, że za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker włączył kwestię zmiany czasu do programu politycznego, zgodnie ze swoją obietnicą działania na dużą skalę w sprawach ważnych oraz pozostawienia państwom członkowskich swobody podejmowania decyzji w sprawach, w których są one na najlepszej pozycji, by im sprostać. Komisja Europejska zorganizowała konsultacje publiczne w ramach trwającej obecnie oceny bieżących ustaleń dotyczących sezonowej zmiany czasu w Europie. Ocena ta jest rezultatem głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją z lutego 2018 r., a także wniosków zgłaszanych przez państwa członkowskie, zainteresowane strony i obywateli.

Ostateczne wyniki konsultacji publicznych zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni. Komisja przedstawi teraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zmianę obecnych ustaleń dotyczących zmiany czasu.

Źródło: https://ec.europa.eu