Zgodnie z przepisami nowej – obowiązującej od dnia 1 października br. – ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) badania naukowe i prace rozwojowe oraz kształcenie prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych. Ponadto twórczość artystyczną prowadzi się w dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych (w tym zakresie prowadzone jest także kształcenie). Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki określił, w drodze rozporządzenia, wspomniane dziedziny oraz dyscypliny.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.