Co istotne, dochody te rosły zdecydowanie szybciej od wydatków, dzięki czemu nadwyżka wzrosła nominalnie z 422 zł w 2017 roku do historycznie najwyższego poziomu 506 zł w roku 2018 – blisko 4 razy więcej w porównaniu do 2008 roku. Bardzo wyraźnie spadł wskaźnik udziału wydatków w dochodzie rozporządzalnym, zbliżając się do poziomu 70 proc.

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych odnotowano w grupie pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W porównaniu do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były w 2018 roku wyższe, odpowiednio o 18,8 proc. i o 17,9 proc. r/r.

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2018 roku dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Natomiast najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (872 zł) i były one o 26,5 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem.

Co ważne dane GUS wskazują na utrzymujące się w ubiegłym roku na historycznie najniższym poziomie zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych.

W ujęciu regionalnym, wyższy od średniej krajowej rozporządzalny dochód gospodarstw domowych na osobę wystąpił w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Najwyższe przeciętne dochody na 1 osobę wykazywały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego (2032 zł). Dochody te były wyższe o 20 proc. niż przeciętny krajowy dochód na osobę. Najniższe dochody wystąpiły w województwie podkarpackim (1347 zł) – o 20,4 proc. poniżej średniej krajowej.

Źródło: MPiT