Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku kontynuował spadek.
W relacji do stycznia wskaźnik stracił 9% wartości, a od szczytu swoich możliwości z listopada 2018 roku – 14%. Spadek liczby wakatów trwa dłużej niż w 2013 roku, a tak ostrego ich spadku nie obserwowaliśmy od czasów kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Obecna wartość indeksu jest zbliżona do tej z września 2017 roku. Do spadku liczby internetowych ofert zatrudnienia przyczynia się kurczenie tempa napływu nowych zamówień do przedsiębiorstw, wciąż rosnące koszty pracy oraz ogólne ochłodzenie klimatu koniunktury gospodarczej. Zegar rynku ofert pracy od kilku miesięcy wskazuje na zakończenie okresu dobrej koniunktury na rynku. Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, od trzech miesięcy pozostaje na tym samym poziomie równym 5,4%.

Tylko w październiku liczba wakatów wzrosła w woj. świętokrzyskim, podkarpackim oraz małopolskim. Była to jednak jedynie niewielka korekta spadkowej tendencji. Największy spadek liczby ofert wystąpił w woj. wielkopolskim, śląskim oraz zachodniopomorskim. W skali całego bieżącego roku spadkową tendencję obserwujemy we wszystkich województwach bez wyjątku, przy czym największa redukcja internetowych ofert pracy w stosunku do grudnia ub. r. dotyczyła woj. lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. W regionach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia największy spadek liczby wakatów obserwujemy w woj. wielkopolskim, śląskim oraz pomorskim. W regionach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia największa ich redukcja wystąpiła w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim.

Spośród szerokich grup ofert pracy, w samym październiku wzrost liczby internetowych ofert pracy obserwujemy jedynie dla pracowników fizycznych. W pozostałych grupach wystąpił spadek liczby wakatów. Największej redukcji uległa grupa ofert skierowanych do przedstawicieli zawodów usługowych. W skali bieżącego roku spadek liczby wakatów obserwowaliśmy we wszystkich ich grupach, przy czym w największym stopniu dotyczyło to zawodów usługowych. Patrząc na dane z dłuższej perspektywy czasu, to w zawodach związanych z pracami fizycznymi ofert pracy przybyło w ostatnich latach najwięcej, zaś w zawodach z zakresu nauk społecznych – najmniej.

źródło: BIEC