GUS przedstawił dane dotyczące bezrobocia w I kwartale 2019 roku. Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) wyniosła według stanu na koniec I kwartału 2019 r. – 380,7 tys., co stanowiło 38,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 49,3 tys. osób, tj. o 11,5%. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 10,4%, od 1 do 3 miesięcy – 18,9%, od 3 do 6 miesięcy – 16,4%, zaś od 6 do 12 miesięcy – 15,6% ogółu bezrobotnych.

Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet. Prawie 43,3% kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu marca 2019 r. pozostawała bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Wśród mężczyzn w końcu I kwartału 2019 r. odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł 32,9%.

źródło: GUS