Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec marca 2018 roku wskazują, że w porównaniu z grudniem 2017 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych a stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie. Nieco inną tendencję odnotowano przy porównaniu danych z analogicznym okresem ubiegłym roku. W tym czasie odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2018 r. wyniosła 1092,2 tys. osób (w tym 591,1 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu IV kwartału 2017 r. o 10,4 tys. osób (tj. o 1,0%) oraz niższa o 232,0 tys. osób (tj. o 17,5%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W porównaniu z IV kwartałem 2017 r., wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród populacji mężczyzn o 14,8 tys. (tj. 3,0%), natomiast wśród populacji kobiet odnotowano spadek o: 4,4 tys. (tj. 0,7%). W stosunku do marca 2017 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 125,1 tys. osób (tj. o 20,0%) oraz o 107,0 tys. (tj. o 15,3%).

W stosunku do IV kwartału 2017 roku, w końcu marca 2018 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w trzynastu województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach:

 • wielkopolskim (o 2,8%),
 • dolnośląskim (o 2,6%) i
 • pomorskim (o 1,8%).

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w dwóch województwach: opolskim i lubelskim (odpowiednio o: 2,2% i 0,6%). W województwie kujawsko-pomorskim liczba bezrobotnych utrzymała się na tym samym poziomie. W porównaniu z marcem 2017 r., bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach:

 • wielkopolskim (o 22,0%),
 • opolskim (o 21,2%) i
 • śląskim (o 20,6%).

Stopa bezrobocia w końcu marca 2018 r. wyniosła 6,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była na tym samym poziomie jak w grudniu 2017 r., w porównaniu do marca 2017 roku była niższa o 1,4 pkt. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach:

 • warmińsko-mazurskim (11,8%),
 • kujawsko-pomorskim (9,9%),
 • podkarpackim (9,7%), i
 • świętokrzyskim (9,1%).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:

 • wielkopolskie (3,8%),
 • śląskie (5,1%),
 • małopolskie (5,4%),
 • pomorskie (5,5%) i
 • mazowieckie (5,6%).

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu marca 2018 r. zbiorowość ta liczyła 948,6 tys. (tj. 86,9% ogółu zarejestrowanych), wobec 1144,6 tys. (86,4%) w marcu 2017 r. W tej grupie 45,4 tys. osób, tj. 4,8% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 62,4 tys., tj. 5,5%).

W końcu I kwartału 2018 r. prawa do zasiłku nie posiadało 929,6 tys. osób (85,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1131,4 tys. osób (85,4%) w I kwartale 2017 r. Spośród tej grupy bezrobotnych 45,4% to mieszkańcy wsi.

Spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu marca 2018 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie zarejestrowanych ogółem wyniósł – 53,1%.

Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 26,0%, poniżej 25 roku życia – 12,1%, natomiast 27,3% to osoby będące w wieku powyżej 50 roku życia. Udział osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wyniósł 2,3%. Osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia było 19,7% ogółu bezrobotnych, a posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia odpowiednio 0,2%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł 6,1%.

W I kwartale 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowano 455,7 tys. osób, tj. o 64,8 tys. osób mniej (tj. 12,5%) niż w analogicznym okresie 2017 r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I kwartale 2018 r. – 382,8 tys. to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem – 435,6 tys.).

Spośród nowo zarejestrowanych w ciągu I kwartału 2018 r. – 54,8 tys. stanowiły osoby dotychczas niepracujące, a ich udział wyniósł 12,0% (przed rokiem odpowiednio: 64,2 tys. osób i 12,3%). Osoby do 25 roku życia stanowiły 22,6% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w ciągu omawianego okresu br. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej populacji nowych rejestracji wyniosła 15,5 tys. osób, tj. 3,4% (przed rokiem 22,1 tys. i 4,2%). Spośród nowo zarejestrowanych w I kwartale 2018 r. – 42,7% mieszkało na wsi (przed rokiem 42,5%).

W I kwartale 2018 r. z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 445,2 tys. osób (przed rokiem 531,5 tys.).
Mniej osób niż przed rokiem wykreślono z powodu podjęcia pracy, nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się – 221,8 tys., tj. 49,8% ogółu wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 256,0 tys. i 48,2%), z tego pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową) podjęło 187,6 tys. osób, a subsydiowaną (m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne) – 34,3 tys.

Spośród pozostałych osób wykreślonych z ewidencji w I kwartale 2018 r. – 79,7 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 17,9% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 96,7 tys. osób i 18,2%).

Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 39,7 tys. (przed rokiem 52,8 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 35,5 tys. (przed rokiem 43,5 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 2,8 tys. osób (przed rokiem 5,6 tys.).

źródło: GUS