Świadczenia wychowawcze

Świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł, wypłacanym w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, objęto w 2018 r. przeciętnie miesięcznie 3,6 mln dzieci do 18 lat (tj. o 5,6% mniej niż w 2017 r.). Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych wyniosły 22,2 mld zł i były niższe o 4,3% niż w 2017 r.
Udział dzieci w wieku poniżej 18 lat, na które wypłacano świadczenia wychowawcze w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku wynosił 51,8%. Wskaźnik wykazywał znaczne zróżnicowanie terytorialne, osiągając najniższą wartość w województwie dolnośląskim (45,4%), a najwyższą w województwie lubelskim (57,9%).
W 2018 r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone dla 2,4 mln rodzin. Świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dzieci (do ukończenia 18 roku życia) niezależnie od dochodu, natomiast na pierwsze dziecko, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Rodziny otrzymujące świadczenie na pierwsze dziecko stanowiły 53,7% wszystkich rodzin pobierających świadczenie wychowawcze.
Zdecydowana większość rodzin pobierających świadczenie wychowawcze to rodziny z jednym dzieckiem uprawnionym do świadczenia (62,4%). Rodziny wielodzietne, z trójką i więcej dzieci uprawnionych do świadczenia, stanowiły 9,8% wszystkich rodzin pobierających świadczenia wychowawcze.
Z dodatkowego wsparcia w wysokości 500 zł miesięcznie w postaci dodatku wychowawczego korzystało 45,2 tys. dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatek do zryczałtowanej kwoty przeciętnie miesięcznie trafił do 1,4 tys. dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wydatki na powyższe dodatki w 2018 r. wyniosły 278,3 mln zł.

Świadczenia rodzicielskie
Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W 2018 r. wydatki na świadczenia rodzicielskie wyniosły 999,4 mln zł i stanowiły 10,0% wszystkich wydatków na świadczenia rodzinne, a pobierało je średnio miesięcznie 91,4 tys. osób. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się zarówno kwota jak i średnio-miesięczna liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich o blisko 4,0%.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Z funduszu alimentacyjnego może korzystać osoba uprawniona do pobierania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja od rodzica okazała się bezskuteczna. W 2018 r. wypłacono 3,1 mln świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. o 8,8% mniej niż w 2017 r. Świadczenia te wypłacono na łączną kwotę 1237,0 mln zł, o 8,1% mniejszą niż w roku poprzednim. Średnio miesięcznie wypłacono 258,6 tys. świadczeń, a ich przeciętna kwota wynosiła 398,6 zł.

źródło: GUS