Faktury od niezarejstrowanego podatnika

Zapytanie nr 6970 do ministra finansów w sprawie odliczania podatku od towaru i usług (VAT) przez firmę z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1...

Prawo pracy

Kradzież będzie przestępstwem od 400 zł

Walka z „drobnymi” kradzieżami Zmiany w prawie pozwolą skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. Choć tego rodzaju czyny odznaczają...

Umowa o pomocy przy zbiorach – nowy rodzaj zatrudnienia w rolnictwie

Z dniem 18 maja br. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z...

Pomoc społeczna: wzrosną kryteria dochodowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn....

BHP

Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", odbywa się w ramach środków Funduszu Pracy (dalej jako "FP"). Szczegółowe zasady funkcjonowania...
Postępowanie w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uregulowano w przepisach rozdz. 4 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.), zwanej...
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego od dnia 01.03.2018 r. art. 1519b ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy ustawy z dn. 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta...

Rynek pracy