22 C
Warszawa
poniedziałek, Czerwiec 18, 2018

Obowiązki płatnika z tytułu wypłat na rzecz gości krajowych i zagranicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Projekt budżetu UE na 2019 r.

Najwięcej środków w budżecie UE przewidziano na politykę spójności i rolnictwo, czyli te działy budżetowe, z których najbardziej korzysta Polska. 165,6 mld euro na zobowiązania...

Prawo pracy

Osoby pobierające rentę rodzinną powinny być zwolnione z abonamentu rtv

Adam Bodnar wystąpił do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego o rozważenie zwolnienia od opłat abonamentowych osób pobierających rentę rodzinną, które spełniają...

Składki na ubezpieczenia rolników w III kw. 2018 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie...

BHP

Zgodnie z przepisem art. 167 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Ze względów faktycznych należy zauważyć, że możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu jedynie w sytuacji, gdy pracodawca zna jego miejsce pobytu...
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Ustala go pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie (art. 163. § 1 k.p.). Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to...
Stosownie do postanowień art. 184 § 1 k.p. nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (określana dalej jako "PIP"). Ponadto nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS).  Równocześnie regulacje art. 184 § 3 k.p. odsyłają, w odniesieniu...

Rynek pracy