12 C
Warszawa
sobota, Czerwiec 23, 2018

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca...

Prawo pracy

ManpowerGroup przewiduje wzrost zatrudnienia

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Będą pieniądze na warsztaty terapii zajęciowej

Od 1 stycznia 2016 roku dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ wzrosło aż o 1200 zł. Obecnie wynosi 15 996 zł. Wcześniej –...

Zmiany w uprawnieniach kombatantów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw,...

BHP

Odliczenia z wynagrodzenia za pracę Stosownie do treści art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę odlicza się – w pierwszej kolejności: składki na ubezpieczenia społeczne – czyli składkę emerytalną, ren-tową i chorobową, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obejmujące tak-że składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ponadto odliczeniu z wynagrodzenia...
W myśl przepisu art. 152 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wyjątek od zasady nieprzerwanego prawa do urlopu przewiduje przepis art. 162 Kodeksu pracy, zgodnie z którym na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna...
Zgodnie z przepisem art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu 20 lub 26 dni W praktyce oznacza to, że osobie zatrudnionej na pół etatu będzie przysługiwać: ½ x...

Rynek pracy